Çalışan Aydınlatma Metni

MEŞALE KAZAN MAKİNA BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

 

Çalışan Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

 

İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,
 2. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları ve Saklama Süreleri
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Hukuki Sebepleri
 4. Kişisel Verilerin Aktarılması,
 5. İlgili Kişinin Hakları,
 6. Sonuç

 

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. Elektronik Ticaret Kanunu, Savunma Sanayi Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

 

1.  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş., kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, kamera web sitesi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 

 

 

2.  İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

 

 • Kimlik

 

 1. Veriler

Ad- Soyadı – Anne Baba Adı- Doğum Tarihi- Doğum Yeri - Medeni Hali Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No - Tc Kimlik No - Cinsiyet Bilgisi - Ehliyet Fotokopisi – Fotoğraf – İmza – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi – Protokol Bilgisi- Vatandaşlık Bilgisi

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi

 

 1. Saklama Süreleri: İş Sözleşmesinin Bitimini Takiben 10 Yıl
 • İletişim

 

 1. Veriler

 

Adres No – E-Posta Adresi – Telefon No – İletişim Adresi

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Lokasyon

 

 1. Veriler Ev Adresi
 2. Veri İşleme Amaçları

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Özlük

 

 1. Veriler

 

Bordo bilgileri- /hesap pusulası - disiplin soruşturması - işe giriş-çıkış belgesi kayıtları - mal bildirimi bilgileri - özgeçmiş bilgileri - performans değerlendirme raporları - aile durumu bilgileri - alınan yazılı savunmalar - askerlik durumu bilgisi - cihaz zimmet formu - çalışan izin formları - görev ve unvan değişikliğini gösteren belge - ihtarnameler ve ihbarnameler - iş göremezlik raporu - nüfus kayıt örneği - puantaj cetveli - referans mektupları - istifa dilekçesi - sağlık sigortası durum bilgileri -

T.C. Vatandaşlığı veya çalışma izni gösteren belge - tutanak, uyarı veya olay tespit yazıları - zimmet formu - mesleki yeterlilik belgesi - iş kazası bilgileri - fazla çalışma muvafakatnamesi

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 1. Saklama Süreleri: İş Sözleşmesinin Bitimini Takiben 10 Yıl
 • Hukuki İşlem

 

 1. Veriler

 

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler - Dava Dosyalarındaki Bilgiler – İbraname

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 1. Saklama Süreleri: İş Sözleşmesinin Bitimini Takiben 10 Yıl 6- Fiziksel Mekan Güvenliği
 2. Veriler

 

Çalışan Ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Ve Kayıt Bilgileri - Kamera Kayıtları

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 

 1. Saklama Süreleri: 1 Yıl 7- İşlem Güvenliği
 2. Veriler

 

Ip Adresi Bilgileri – Şifre Ve Parola Bilgileri – Cihaz Mac Adresleri – Sunucu Logları

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

 

 1. Saklama Süreleri: İş Sözleşmesinin Bitimini Takiben 10 Yıl 8- Finans
 2. Veriler

 

Iban Numarası – Banka Hesap Cüzdanı/Fotokopisi

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Saklama Süreleri: İş Sözleşmesinin Bitimini Takiben 10 Yıl 9- Mesleki Deneyim
 2. Veriler

 

Diploma Bilgileri - Gidilen Kurslar - Meslek İçi Eğitim Bilgileri – Sertifikalar - Transkript Bilgiler - Çalıştığı Yer - Meslek Bilgisi - Önceki Çalıştığı Yer - Önceki İş Tecrübesi - Yabancı Dil Bilgileri

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 1. Saklama Süreleri: 10 Yıl

10- Sağlık Bilgileri

 

 1. Veriler

 

Engellilik  Durumuna  Ait  Bilgiler  -  Kişisel  Sağlık Bilgileri -    Kullanılan Cihaz Ve Protez Bilgileri - İşe Giriş/Periyodik Muayene Bilgileri - Kan Grubu Bilgisi - Kullanılan İlaç Bilgileri -

Sigara-Alkol Kullanım Bilgileri

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 1. Saklama Süreleri: İş Sözleşmesinin Bitimini Takiben 10 Yıl 11- Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
 2. Veriler

 

Adli Sicil Kaydı

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 

 1. Saklama Süreleri: İş Sözleşmesinin Bitimini Takiben 10 Yıl 12- Diğer Bilgiler
 2. Veriler

 

Boy-Kilo Bilgisi

 

 1. Veri İşleme Amaçları

 

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 1. Saklama Süreleri: İş Sözleşmesinin Bitimini Takiben 6 Ay

 

3.  İşlenen Kişisel Verilerin Hukuki Sebepleri

 

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. veri sorumlusu olarak, Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, Şirket’in mevzuat veya iç uygulayışı gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması ve veri ilgilisinin açık rızası nedenleriyle veri işlemektedir.

 

4.  Kişisel Verilerin Aktarılması

 

 1. Yurtiçine Aktarım

 

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. veri sorumlusu olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.
 • Şubeler
 • Tedarikçiler
 • İş güvenliği danışmanlık firması
 • Avukat
 • Muhasebe danışmanlık firması
 • Mali müşavir
 • Hizmet sağlayıcı- kargo şirketleri

 

 

 

B.  Yurtdışına Aktarım

 

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş., 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Çalışan kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

 

5.  İlgili Kişinin Hakları

 

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

 

İlgili Kişi ‘ Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikası’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza ve mobil imza suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren başvuru formu ile “Yeni Cami OSB. Mh. 2. Cd. No:11 Kavak/ SAMSUN” adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@mesale.com e-posta adresi veya +90 850 255 00 25 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş.; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

SONUÇ

 

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verileri İmha Politikası gereği imha edilecektir.

 

Meşale Kazan Makina Bakır San. ve Tic. A.Ş., Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

Paylaş